Ana Sayfa  /  Kızılcahamam  /  Referandumda değişecek maddelerin listesi
 • Facebook da Paylaş
Referandumda değişecek maddelerin listesi
 • 01-01-1970
 • 14 yorum
 • 5731 okunma
12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak olan refarandum tartışılmaya devam ediyor.Ak Parti, Saadet Partisi,Büyük Birlik Partisi gibi Partiler "EVET" yönünde oy kullanacaklarını açıklarken

12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak olan refarandum tartışılmaya devam ediyor.Ak Parti, Saadet Partisi,Büyük Birlik Partisi gibi Partiler "EVET" yönünde oy kullanacaklarını açıklarken, Cumhuriyet Halk Partisi,Milliyetçi Hareket Partisi ve Deokratik Toplum Partisi "HAYIR" yönünde oy kullanacaklarını ifade edip meydanlarda bu yönde çalışma yapıyorlar bir aydan az bir zaman kala sizce referandumda vatandaşın oylayacağı maddeleri yayınlıyoruz.

Kızılcahamam haber olarak birde anket başlatıyoruz Referanduma Kızılcahamam ne diyor anketimize mutlaka katılın.

İŞTE O DÜZENLEMELER
Kadın-erkek eşitliği konusunda alınacak tedbirler, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamayacak. Çocuklar, yaşlılar ve özürlüler ile harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacak.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olacak. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsayacak. Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilecek.

 

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması nedeniyle ve hakim kararıyla sınırlandırabilecek.

 

ÇOCUK İSTİSMARI
Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babası ile kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahip olacak. Devlet, her türlü istismara karşı çocukları koruyucu tedbirleri alacak.

 

SENDİKA VE TOPLU SÖZLEŞME
Aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunabilecek.

Memurlara ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı tanınacak. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde, taraflar Kamu Görevlileri Kuruluna başvurabilecek. Kurul kararları, kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Toplu sözleşme emeklilere de yansıtılacak.
Greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu grev uygulanan iş yerinde neden oldukları maddi zarardan sendika sorumlu tutulamayacak. Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grevi ve lokavtı, genel grev ve lokavt, iş yeri işgali, iş yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişlere ilişkin yasaklar kaldırılacak.

 

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
"Kamu Denetçiliği Kurumu" (ombudsmanlık) oluşturulacak. Kurum, TBMM Başkanlığına bağlı olarak kurulacak ve idarenin işleyişi ile ilgili şikayetleri inceleyecek. Kamu başdenetçisi TBMM tarafından gizli oyla ve 4 yıl için seçilecek.
Milletvekilliğinin düşürülmesi uygulaması kaldırılacak.

TBMM Başkanlık Divanı 2. dönem sonuna kadar görev yapacak.

 

YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARI
Yüksek Askeri Şuranın (YAŞ) terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç, her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açılacak.

İdari yargı, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olacak, "yerindelik denetimi" yapılamayacak.

 

TOPLU SÖZLEŞME HAKKI
Memurlara verilen uyarma ve kınama cezaları yargı denetimine açılacak.
Adalet hizmetleri ile savcıların idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığınca denetimi, adalet müfettişleri ile hakim ve savcı mesleğinden olan iç denetçiler; araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri ise adalet müfettişlerince yapılacak.

 

ASKERİ YARGI
Askeri yargının görev alanı yeniden belirlenecek. Askeri yargı, askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülecek. Askeri mahkemeler, asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli olacak.

Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar, her durumda adliye mahkemelerinde görülecek.
Siviller, savaş hali dışında askeri mahkemelerde yargılanamayacak.

 

ANAYASA MAHKEMESİNİN YAPISI
Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılacak. Halen 11 asıl 4 yedek üyeli Anayasa Mahkemesi, 17 asıl üyeden oluşacak. TBMM, 2 üyeyi, Sayıştay Genel Kurulunun gösterdiği 3′er aday arasından, 1 üyeyi ise baro başkanlarının avukatlar arasından göstereceği 3 aday arasından gizli oyla seçecek.

Cumhurbaşkanı, 3 üyeyi Yargıtay, 2 üyeyi Danıştay, 1 üyeyi Askeri Yargıtay, 1 üyeyi Askeri Yüksek İdare Mahkemesince gösterilecek 3′er aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere 3 üyeyi ise YÖK'ün kendi üyesi olmayan yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri arasından göstereceği 3′er aday içinden seçecek. Cumhurbaşkanı, 4 üyeyi de üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, 1. sınıf hakim ve savcılar ile en az 5 yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından belirleyecek.
Anayasa Mahkemesi iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışacak. Bölümler, başkanvekilinin başkanlığında 4 üyenin katılımı ile toplanacak. Genel Kurul ise mahkeme başkanının veya başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en az 12 üye ile toplanacak. Bölümler ve genel kurul, kararlarını salt çoğunluk ile alacak.Siyasi partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara,

Genel Kurul bakacak.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliğinde iptale, siyasi partilerin kapatılmasına ya da devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğuyla karar alacak.

Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları, Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara bağlanacak.
Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri, dosya üzerinden inceleyecek. Ancak, bireysel başvurularda duruşma yapılmasına karar verilebilecek. Mahkeme, gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları çağırabilecek, siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalarda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasi partinin genel başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin savunmasını dinleyecek.
Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 4 yıl için bir başkan ve iki başkanvekili seçilecek. Görev süresi bitenler yeniden seçilebilecek.
Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçilecek. Bir kişi 2 defa üyeliğe seçilemeyecek. 12 yıldan önce yaş sınırını dolduran üye emekliye ayrılacak.
Anayasa Mahkemesinin mevcut yedek üyeleri "asıl üye" sıfatını kazanacak.

 

YÜCE DİVAN
Anayasa Mahkemesine kişisel başvuru yapılabilecek.
Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanacak. Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilecek. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucu verdiği kararlar kesin olacak.

Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri için "hakimlik teminatı" geçerli olacak.

 

HSYK'NIN YAPISI
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeniden yapılandırılacak. HSYK'nın halen 7 olan üye sayısı 22′e, 5 olan yedek üye sayısı ise 12′a çıkarılacak. HSYK, 3 daire halinde çalışacak.

HSYK'nın Başkanı, Adalet Bakanı olmaya devam edecek. Adalet Bakanlığı Müsteşarının Kurulda yer alması uygulaması da sürecek.
Kurulun, 4 asıl üyesi, yüksek öğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri, üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca; 3 asıl ve 3 yedek üyesi, Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca; 2 asıl ve 2 yedek üyesi, Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca; 1 asıl ve 1 yedek üyesi, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından; 7 asıl ve 4 yedek üyesi, birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından adli yargı hakim ve savcılarınca; 3 asıl ve 2 yedek üyesi idari yargı hakim ve savcıları arasından idari yargı hakim ve savcılarınca dört yıl için seçilecek. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilecek.
Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde yapılacak.
Kurulun "meslekten çıkarma" cezasına ilişkin kararlarına itiraz yolu getirilecek. Kurulun diğer kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamayacak.
HSYK'nın mevcut asıl ve yedek üyelerinin görevleri, seçildikleri sürenin sonuna kadar devam edecek.
GEÇİCİ 15. MADDE
"Ekonomik ve Sosyal Konsey" Anayasa kapsamına alınacak.
12 Eylül dönemindeki Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ile bu dönemde kurulan hükümetler ve Danışma Meclisi'nde görev alanların yargılanmasını önleyen geçici 15. maddesi yürürlükten kaldırıldı.
Anayasa değişikliği halkoyuna sunulurken tümüyle oylanacak
 
YORUMLAR
 • Abdullah HAKTANIR   12-09-2010 13:16

  Ben bazıları gibi milletin yarıdan fazlasına "APTAL" diyecek kadar saygısızlık yapacak, milli manevi terbiyeden yoksun birisi değilim. Yüce Milletimizin bu referandumda "EVET" diyerek Devletin önemli kurumlarına hakim olmuş CHP'li bürokratik oligarşik kadroları tasfiye edeceğini ümit ediyorum. Bu milletin onurunu koruma mücadelesidir. Ancak; "HAYIR" diyecek vatandaşlarımıza da sağduyu diliyorum.

 • Fahrettin   26-08-2010 15:33

  Bu ülkede yapılan hiç birşey halk için yapılmamıştır, her zaman sanki halk için yapılıyomuş gibi gösterilenlerin hepsi (ama istisnasız hepsi) malum güçlerin isteği doğrultusunda yapılmıştır ne zamandan beri!!! Durup düşünmeye hiç gerek yok, ölen herkes için olduğu gibi benimde onu Rahmetle anacağım Adnan MENDERES'in ülkeyi ilk olarak Amerika ve onunla birlikte hareket eden batılı ülkelere ilk peşkeş çektiği Marşal yardımı adı altında ülkemizi vesayet altına sokmaya başladığı günden beri. Peki bunu görmez bilmezmiyiz, elbette görürüz biliriz ama konuşmak insanlara anlatmak anlatabilmek zor işdir vesselam, anlatmaya kalsan çoğu kimse banane bunlardan karnım aç benim karnımı doyurun der ama hiç demezki bu cehaletle devam ederse ilerde torunlarıda aç kalmaya devam edecek, sözde halkçı halkı düşünen bu sömürücü zihniyeti desteklemeye devam ederse çevresindeki yeni oluşan (son 8 yılda) zengin tabakası ve onların çevresinin dahada zenginleştiğini ve kendi çevresininde aç kalmaya devam ettiğini ve hatta sadece aç kalmak değil aynı zamanda elinde bulunan yarım yamalak haklarınında alındığı iş işten geçtikten sonra anlayacaktır, yazıktır, günahtır ve de çok büyük vebaldir bizim yapmamız gerekeni yapmamamız, ilerde çocuklarımızın yüzüne nasıl bakarız ne deriz siz neden uyudunuz benim haklarımı savunmadınız dedikleri zaman, sadece biz değil bütün benliğimizle çevremizle halkımızla haklılığa inancı olan, dinine bağlı Allah'tan korkan, vatanı seven ve koruyan (PKK ve yandaşları bu konuda ilk sırada yer almaktadır) insana değer veren her insanın yapması gerektiği gibi elbetteki "HAYIR" demeliyiz bunu birilerine inat olsun diye değil doğru bu olduğu için yapmalıyız, yoksa burada kazanan kimse olmayacak (sömürü düzeni ve onun başındakiler hariç) sadece kaybeden bir halk olacak.

 • sinan can   21-08-2010 00:56

  zaferrr sen benim inadıma intiharda edersin yola devam koçum siz akıllanmazsınız

 • ümit    21-08-2010 00:40

  bir kere demokratik toplum diye bir parti yok kapatıldı.yerine kurulan barış ve demokrasi partisi ise referandumu boykot kararı aldı ama siz hayırın içine sokmuşsunuz, insanları kandırmışsınız.Halkı kandırmanın kimseye hakkı yok çünkü şu günlerde bellidir ki barış ve demorkrasi partisi evetçilerle aynı safta yer alıyor......

 • serkan   20-08-2010 21:23

  evetçilere soruyorum akp ekonomik anlamda ne sağladı. gençler işsiz. iş sahibi olanlarda asgari ücretle zorla karın doyuruyor. zenginler daha fazla zenginleşti orta sınıf fakirleşti. zenginleşende evetçi akp sayesinde maddi makımdan biryere gelmiş kişiler. açılım açılım dediniz böyle giderse yakında büyük bi iç savaş çıkacak. hadi hayırlısı.

 • yolcu   20-08-2010 18:40

  Futbol takımı tutar gibi parti tutarız. Okumayız, öğrenmeyiz.Asla kendimizi geliştirmeyiz.Anayasanın ne demek olduğunu ,ne işe yaradığını sorsanız çok büyük çoğunluk bilmez. Hakettiğimiz gibi yönetilir sonra da şikayet ederiz. Elbette önümüze konan her şeye ne olduğunu bile bilmeden evet deriz. Hayır demek ne haddimize..

 • zafer   20-08-2010 18:38

  sinan can gibi cahillerin inadına evetttttttttttttttt

 • savas   20-08-2010 18:08

  geleceğini güvenceye almak için hayır.maddelerin hiç biri fakir halk için değil.lütfen dikkatli okuyun.parti kapatılacak ama milletvekilliği düşmeyecek ahmet türk ve aysel tuğluk bu değişiklik sayesinde tekrar milletvekili olabilir.vergi borcu olanlar yada askere gitmeyenler rahatlıkla yurt dışına çıkabilir.zengin çoçukları hem vergiden yırtacak hem de askerlik yapmıyacak oh ne ala.bu anayasa değişikliği sadece bdp ve akp nin kendi çıkarı için hazırlanmıştır.daha dün grev yapıyorsun diye işten atılan insanlar var madde koymuşlar grev hakkı veriyorlar saçmalık dikkat ederek okuyun ve kararınızı ona göre verin evet diyenler asıl vatan hayinidir sayenizde 2 bdp li tekrar milletvekili olacak

 • idris   20-08-2010 02:23

  evet diyeceğiz. kendini bu memleketin sahibi sananlara kendi hayat tarzını bu millete dayatanlara her şeye illa istemezükçülük yapanlara mahkemeden kadıdan köşe buçak kaçanlara adaletin tokmağını hep halkın kafasına vuranlara inat evet.... varmı ötesi.....

 • elif   20-08-2010 00:46

  arkadaşım dtp hayır vermiyor evet veriyor bülent arınç ve apo acıkladı refarandumda evet verecekler dtp ye tşkler diyo akp pkk nın evetiyle benim oyum aynı sandığa girmez göstere göstere hayır bu yorumuda yayınla haberide düzelt sayın editör apo ile anlaşmanız hayırlı olsun

 • Veysel BAYRAM   20-08-2010 00:22

  12 EYLÜL 2010 günü yapılacak olan referandum ile Milli İradeyi, Üç cepheli 60 yıllık Milli Şef ideolojisinden + (ve bu ideolojiyi benimsemiş) Anayasadan, Yasama ve yürütme organlarından - ve Hukuktan üstün hukukçulardan + Milletin parası ile millete tepeden bakan Darbecilerden oluşan, 60 yıllık Cuntacılar oligarşik bürokrasi vesayetinden/koalisyonundan. (iktidarından). Baskısından. Tehdidinden. Darbesinden. Darbe planlarından kurtarmanın tam zamanı Üç ayaklı vesayet koalisyonunun Siyasi cephesini Milli irade 60 yıldır iktidar yapmayarak düzeltmiştir. İkinci cephesi olan Hukukçular kanadıda referandumun kabulünden sonra (İşaallah) AYM-HSYK-YAGITAY-DANIŞTAY’DA yeni görev alacak sağduyulu hukukçularımız sayesinde çözüme kavuşacaktır. Ama üçüncü cephesini oluşturan yıllardır Milleten aldıkları paralarla. Müstakil okulları, hastaneleri, mahkemeleri ile. Lojmanları, servisleri ve makam araçlar ile. — Kışla dışı orduevleri, yazlık kışlık sosyal tesisleri, Oyak, Ordu pazarları vb. vergiden muaf ihale imtiyazlısı ticarethaneleri ile. Devlet içinde ayrı bir Devlet ayrı millet gibi 5000 yıldızlı lüks hayat yaşamaya alışmış paşalar/cuntacılar (60 yıllık yaşamları/uygulamaları dikkate alınarak) dün bugün olduğu gibi yarınlarda da olmak için yine çaba göstereceklerdir. Cuntacılardan Ergenekonculardan Devlet içinde ayrı bir Devlet Ayrı bir millet imtiyazları alınana kadarda olacaktır. Bu gerekçe ile Askeri liselere öğrenci alımlarını ÖSYM’ ile yapılması sağlanarak. (Askeri liseden Harp okuluna geçemeyenleri Astsb. Olarak değerlendirilebilir) Asker alım listelerinin ASAL’DAN, ÖSYM aktarılması ve Asker Alma Kuralarının ÖSYM ile yapılması sağlanarak Askeri Mahkemelerin savcıların Hâkimlerin – Askeri Hastanelerin, doktorların ve yardımcı sağlık personellerinin, çalışma ve özlük hakları ilgili bakanlıklara bağlanmaları sağlanarak. Büyük şerhlerde şehir merkezi ile iç içe kalmış ve ihtiyaç fazlası askeri birlikler paşaları ile birlikte sınır karakollarına kaydırılarak sınır güvenliği ile büyük şehirlerde yatan ve siyaset yapan Generallerin/Amirallerin aktif askerlik yapmaları sağlanarak. (geçmiş tecrübe ile cuntacılar kayıp olan ikballerini yeniden tesis için, kaydırıldıkları sınırlarımızdaki sınır komşularımız ile de savaş çıkarma girişimlerini/planlarını önlemek için her birliğe ve ilgili toplantılara katılmak üzere MİT bürosu açılması) Boşalan kışlaların milletin ihtiyacı doğrultusunda (eğitim-sağlık yeşil alan kampusları gibi) kullanımları sağlanarak. Nerde olursa olsun Kurtarılmış bölge durumunda olan ve Milletine karşı Milletin Askeri ile korunan,, Kışla dışı Orduevlerinin yazlık kışlık vb. sosyal tesislerinin, her türlü servis hizmetlerinin özelleştirilerek veya kiraya verilerek hizmet alamı ile yapılmaları sağlanarak. Kurtarılmış bölge durumunda olan ve Milletine karşı Milletin Askeri ile korunan, Lojman, lojman villa, lojman steleri satılarak (sınırda stratejik bölgelerde ve Başkan ve Kuvvet Komutanları için devlet lojmanı elbette olmalı) komutanlarımızın Milletimiz ile birlikte ve Milletin dertleri sevinçleri ile ortak yaşamları ve bu vesile ile Milletin huzur ve güvenliği ile daha fazla ilgilenmeleri sağlanarak., Vergiden muaf, ihale imtiyazlısı OYAK ODUPAZARI vb. ile vakıf Dernek Yardım Sandığı adı altındaki ticarethanelerinin satılarak veya kamulaştırılarak eşitlik ve rekabet ortamı sağlanarak. Devlet İçinde Devlet Olan Kurum/Kurumlar, Devletin Anayasal Kurumu Haline Getirildiğinde, Ülkemiz Oligarşik Bürokrasi Koalisyonundan/Vesayetinden (iktidarından) ve En Önemlisi Darbelerden Darbe Planlarından Cuntacı/Ergenekoncu paşalardan kurtarılmış oyacaktır. Bu gerekçe ile; 60 Yıllık oligarşik bürokrasisi ile yandaş Ergenekon vb. STK’ların medyaların çetelerin mafyaların teröristlerin vesayeti/baskısı/tehdidi kuşatması altında ancak ve ancak bu kadar anayasa maddesi değiştirilebilir bilinci ve takdiri ile 12 EYLÜL 2010 referandumuna “ E V E T”

 • evettttttt   19-08-2010 13:48

  vatanı biz daha çok seviyoruz diyenler... çok severken ne kadar zarar verdinizzzz halada en iyi ben severim havasındasınız... evetttt tabikiiiiiiii

 • Hancı   18-08-2010 11:08

  Hangi madde şimdiki anayasadan daha geri. Bunlara hayır demek vatana ihanettir. Hayırcılara inat değil vatan millet için evet

 • sinan can   18-08-2010 09:11

  Daha aydınlık ve vatan hainlerinden kurtulmuş bir TÜRKİYE için göstere göstere HAYIR. Haberci

Diğer Haberler
MAKALELER YAZARLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


ANKARA

ANKET

YENİ HUKÜMETİ HANGİ PARTİLER KURMALI

Tüm Anketleri Görmek ve Oy Kullanmak İçin Tıklayın